Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018, 0059/NPRH4/H1b/83/2015,
Julian Przyboś – edycja tekstów rozproszonych i niepublikowanych.

Wstęp

Julian Przyboś - wybitny poeta dwudziestego wieku, przedstawiciel Awangardy Krakowskiej, autor nowatorskiej koncepcji wiersza opartego na sytuacji lirycznej, prekursor poezji lingwistycznej - opublikował kilkanaście tomów poetyckich oraz kilka zbiorów szkiców poświęconych literaturze i kulturze.  Jego twórczość liryczna opracowana została przez Rościsława Skręta w pełnym wydaniu krytycznym oraz przez Edwarda Balcerzana i Annę Legeżyńską w wyborze w serii Biblioteki Narodowej.  Dotąd nie ukazały się w opracowaniu krytycznym zbiory szkiców, z łatwością jednak dostępne w edycjach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. To jednak nie cała spuścizna poety, który był bardzo aktywnym publicystą. Na łamach prasy codziennej i kulturalno-literackich czasopism ukazywały się jego recenzje, felietony, eseje i wystąpienia teoretycznoliterackie. Część z nich, nie włączona do żadnej z autorskich książek, do niedawna pozostająca w rozproszeniu, została wydana w tomie Pism rozproszonych (Julian Przyboś, Pisma rozproszone, red. Agnieszka Kwiatkowska, Joanna Grądziel-Wójcik i Jerzy Borowczyk, konsultacje naukowe Edward Balcerzan, współpraca redakcyjna Daria Lekowska, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2019).  Szczególnym kontekstem opublikowanej twórczości Juliana Przybosia są jednak dokumenty (zapiski, notatki, brudnopisy, szkice, maszynopisy, korespondencja i wycinki prasowe) przechowywane w domowym archiwum poety. Ich opracowanie i udostępnienie pozwala uzupełnić obraz jego twórczości, wyeksponować niedoceniane dotąd kręgi zainteresowań Przybosia oraz przewartościować niektóre sądy dotyczące jego postaw i poglądów

Celem serwisu DOMOWE ARCHIWUM JULIANA PRZYBOSIA (dalej: DAP) jest prezentacja tych właśnie archiwalnych tekstów poety.

W witrynie wyodrębniono następujące części:

ARCHIWUM DOMOWE - stanowiące zasadniczą część witryny - zawiera materiały przechowywane dotąd przez żonę poety, Danutę Kulę. Dokumenty zgromadzone w dwudziestu teczkach zostały zdigitalizowane, opisane i udostępnione. Znajdują się wśród nich rękopisy i maszynopisy tekstów oddanych do druku (z autorskim poprawkami i naniesioną korektą), wycinki prasowe, korespondencja prywatna i urzędowa, notatki o charakterze urzędowym i zapiski służące pracy poetyckiej. Wielką wartością tych zbiorów jest ich materialny charakter - możliwość obserwowania rodzajów papieru, koloru atramentu, rozplanowania tekstu na kartce, wykorzystania marginesów gazet, rewersów oficjalnych druków, fragmentów kart niedbale wydartych z kalendarza.

WIERSZE W PRZEKŁADZIE - w tym dziale zgromadzono tłumaczenia wierszy Juliana Przybosia, które zostały odnalezione w DAP, ukazywały się w antologiach poezji polskiej i były publikowane na łamach zagranicznych czasopism. Przekłady zamieszczono w odpowiednich folderach ARCHIWUM DOMOWEGO oraz dodatkowo wyodrębniono w zakładce WIERSZE W PRZEKŁADZIE. Pozwoliło to opatrzyć tłumaczone teksty obszerniejszymi komentarzami oraz osadzić w kontekście innych, opublikowanych przekładów poezji Juliana Przybosia.

Tu znajduje się nota edytorska dotycząca Domowego Archiwum Juliana Przybosia (DAP) oraz katalog zawartości archiwum (do pobrania w pliku pdf).

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem